Opis projektu

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego w czerwcu 2006 rozpoczął projekt monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej, który miał na celu poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w wyborach samorządowych w 2006 r.

W ramach monitoringu prowadzona była obserwacja źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na kampanię wyborczą kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, szczególnie pod kątem ewentualnego wykorzystywania na ten cel środków publicznych, a także analiza darowizn oraz wydatków na kampanię medialną, materiały propagandowe i festyny wyborcze.

W projekcie uczestniczyło 12 lokalnych, niezaangażowanych politycznie organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych. Zadaniem zespołów monitorujących, obok obserwacji przebiegu kampanii wyborczych, było samodzielne przygotowanie i publiczne przedstawienie wyników monitoringu w swoich miejscowościach. Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego zapewnił uczestnikom projektu bezpłatne szkolenie przygotowujące organizacje do prowadzenia akcji monitoringu lokalnej kampanii samorządowej, opracowania raportu podsumowującego wyniki obserwacji i przedstawienia go opinii publicznej.

Wstępne raporty z monitoringu zostały zaprezentowane w listopadzie i grudniu 2006 w miejscowościach, w których prowadzone były obserwacje, natomiast końcowe raporty zaprezentowano w czerwcu i lipcu 2007.

Projekt zakończyło seminarium podsumowujące projekt, które odbyło się 21 czerwca 2007 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu, Państwowej Komisji Wyborczej i innych instytucji państwowych. W pierwszej części seminarium zespoły monitorujące z Warszawy, Krakowa, Dębicy, Nowego Targu, Łomianek, Oświęcimia, Stanisławowa i Szklarskiej Poręby podsumowały efekty prowadzonych przez siebie obserwacji i przedstawiły najważniejsze wnioski z raportów końcowych. Spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji wyborów podzielili się także organizatorzy prowadzonej przez Fundację Batorego ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór zachęcającej mieszkańców do głosowania w wyborach lokalnych. W drugiej części uczestnicy seminarium przygotowywali wnioski i rekomendacje, które pomóc mogą w eliminacji nieprawidłowości zaobserwowanych w trakcie monitoringu w kolejnych wyborach.

Na ich podstawie w sierpniu 2007 opublikowaliśmy Rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej. Przesłaliśmy je m.in. do parlamentarzystów mając nadzieję, że rozpoczną prace nad zmianą Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w zakresie wskazanym w rekomendacjach.


Więcej informacji o projekcie udziela:
Adam Sawicki
koordynator projektu monitoringu
tel. 22 536 02 07
asawicki@batory.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa


Patron medialny projektu:
Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl