Informacja prasowa

Warszawa, 10 października 2006

Na miesiąc przed wyborami samorządowymi Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała konferencję prezentującą założenia projektu monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele trzech organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie, którzy zrelacjonowali przebieg i wyniki dotychczasowej obserwacji kampanii wyborczej w Warszawie, Oświęcimiu i Stanisławowie.

Projekt monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej ma na celu poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych. W ramach monitoringu prowadzona jest obserwacja źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na kampanię wyborczą kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, szczególnie pod kątem ewentualnego wykorzystywania na ten cel środków publicznych, a także analiza wydatków na kampanię medialną, materiały propagandowe i festyny wyborcze. Interesować nas będą też duże darowizny wyborcze jako potencjalna możliwość korumpowania lokalnych polityków przez przedsiębiorców.

Partie polityczne korzystając z subwencji używają pieniędzy publicznych. Wykorzystanie tych środków prawie nie podlega kontroli, stąd ogromne znaczenie ma społeczna kontrola wydatków na kampanie wyborcze.

Projekt czerpie z doświadczeń prowadzonego w 2005 roku przez Fundację Batorego monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Tym razem, z uwagi na skalę przedsięwzięcia (kampania samorządowa prowadzona jest w niemal 2,5 tys. gmin), Fundacja zaprosiła do udziału w projekcie lokalne, niezaangażowane politycznie organizacje pozarządowe i studenckie koła naukowe. W projekcie uczestniczy 19 przeszkolonych przez Fundację organizacji, których zadaniem, obok obserwacji przebiegu kampanii wyborczych, będzie samodzielne przygotowanie i publiczne przedstawienie wyników monitoringu.

Obecni na konferencji przedstawiciele tych organizacji omówili swoje doświadczenia i spostrzeżenia z prowadzonego dotąd monitoringu. Katarzyna Batko-Tołuć ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich już zauważyła nieprawidłowości w prowadzeniu kampanii przez najważniejszych kandydatów na stanowisko prezydenta Warszawy — wykorzystanie środków publicznych na kampanię (rozsyłanie w kopertach z logo Sejmu informacji o programie wyborczym), wykorzystywanie pełnionego stanowiska publicznego do prowadzenia kampanii (mieszanie roli komisarza Warszawy i kandydata), prezentowanie programu wyłącznie jednego kandydata na spotkaniu, które nie było organizowane przez jego komitet wyborczy. Podobne nieprawidłowości zaobserwowano w Oświęcimiu „Kampania zaczęła się już w lipcu, kiedy w mieście pojawiły się plakaty z wizerunkiem pierwszego kandydata — obecnego wice starosty” mówiła Teresa Bebak ze Stowarzyszenia „Szansa”. „Inny kandydat w tegorocznych wyborach, jako urzędujący prezydent, objął patronatem piknik organizowany przez stowarzyszenie, które jest jednocześnie jego komitetem wyborczym”. Obserwatorzy podkreślają, że działania kandydatów często wychodzą poza granice obowiązujących przepisów, kampania została rozpoczęta na długo przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej, co może rodzić podejrzenia o wykorzystywanie środków publicznych na jej finansowanie. O ile w dużych miastach kampania wyborcza wystartowała przed terminem, w małych, jak w Stanisławowie, gdzie działa Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich reprezentowane przez Dariusza Kraszewskiego, często nie są jeszcze znane kandydatury do nowych władz. Kraszewski zapowiada, że Stowarzyszenie z uwagą przyjrzy się prowadzonym na terenie gminy kampaniom także pod kątem innych spodziewanych nieprawidłowości: niezgodnych z ordynacją sposobów pozyskiwania środków na prowadzenie kampanii, przekroczenia limitu wydatków, przestępstw przeciw wyborom (jak np. kupowanie głosów, łamanie ciszy wyborczej).

Wstępne wyniki monitoringu zostaną zaprezentowane przed drugą turą wyborów samorządowych, natomiast raport końcowy ukaże się wiosną 2007 roku.


Więcej informacji:
Adam Sawicki
koordynator projektu monitoringu
tel. 22 536 02 57
asawicki@batory.org.pl
samorzad2006.monitoringwyborow.pl