Informacja prasowa

Warszawa, 22 listopada 2006

Na kilka dni przed II turą wyborów samorządowych Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała konferencję, na której przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej przedstawili wstępne wyniki obserwacji kampanii wyborczej w Dębicy, Lubaczowie, Krakowie, Szczecinie, Szklarskiej Porębie i Warszawie.

Projekt monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej ma na celu poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w wyborach samorządowych. W ramach projektu prowadzona jest obserwacja źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na kampanię wyborczą kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, szczególnie pod kątem ewentualnego wykorzystywania na ten cel środków publicznych, a także analiza darowizn oraz wydatków na kampanię medialną, materiały propagandowe i festyny wyborcze. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia (kampania samorządowa była prowadzona w ponad 2,5 tys. gmin), Fundacja zaprosiła do udziału w projekcie lokalne, niezaangażowane politycznie organizacje pozarządowe i studenckie koła naukowe. 15 z nich, przeszkolonych wcześniej przez Fundację, obserwowało przebieg lokalnych kampanii wyborczych.

Przedstawiciele organizacji monitorujących wymienili szereg nieprawidłowości zaobserwowanych podczas kampanii samorządowej. W Krakowie i w Warszawie kampania rozpoczęła się na długo przed jej oficjalnym ogłoszeniem — partie prowadziły kampanie wizerunkowe, a przyszli kandydaci promowali się nie podając jednak informacji o zamiarze kandydowania, np. Hanna Gronkiewicz-Waltz rozesłała w sierpniu za pośrednictwem własnego biura poselskiego swój program rozwoju Warszawy, zapraszając organizacje pozarządowe do konsultacji. Zauważono, że kandydaci wykorzystują do prowadzenia kampanii pieniądze publiczne — urzędujący prezydent Szczecina, starający się o reelekcję, tuż przed wyborami przyznał pracownikom ratusza wysokie premie, a ich dzieci obdarował paczkami świątecznymi. Z uwagi na nienormowany czas pracy komisarza Warszawy trudno określić, kiedy Kazimierz Marcinkiewicz występuje w roli komisarza, a kiedy w roli kandydata na prezydenta miasta. Wszyscy obserwatorzy zauważyli nieprawidłowości dotyczące siedzib komitetów wyborczych, lokowanych często w prywatnych mieszkaniach kandydatów, w biurach poselskich lub w siedzibach partii bez zawierania umów wynajmu lub użyczenia lokalu. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego LPR w Krakowie przyznał, że choć komitet ma siedzibę w biurze poselskim Marka Kotlinowskiego, nie podpisano z nim umowy użyczenia lokalu, co więcej — komitet nie ponosi opłat ani za korzystanie z lokalu ani za media. Siedziby komitetów wyborczych często nie są oznakowane, podobnie zresztą jak materiały wyborcze, na których widnieje zazwyczaj nazwa partii, a nie — jak nakazuje ordynacja — komitetu wyborczego. Naruszane są zasady umieszczania plakatów — w Krakowie LPR zakleiła swoimi plakatami blisko połowę obwieszczeń urzędowych rozwieszonych na terenie miasta. W rozmowach z obserwatorami przedstawiciele niektórych komitetów wyborczych przyznają, że — wbrew przepisom — żadna z osób pracujących w komitecie nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, a wyposażenie siedziby komitetu należy do osób prywatnych. Przedstawiciele organizacji prowadzących monitoring w Lubaczowie, Szklarskiej Porębie i w Krakowie zwracają też uwagę na niszczenie i zrywanie plakatów, co stanowi naruszenie przepisów o ochronie materiałów wyborczych.

Pełnomocnicy finansowi przyznają, że nie mają pojęcia o kosztach kampanii — relacjonują przedstawiciele organizacji monitorujących. Z tego powodu większość wstępnych raportów, które organizacje przestawią jeszcze przed II turą wyborów, nie będzie zawierała danych dotyczących wydatków poniesionych na kampanię.

Raport końcowy z monitoringu ukaże się wiosną 2007 roku.


Więcej informacji:
Adam Sawicki
koordynator projektu monitoringu
tel. 22 536 02 57
asawicki@batory.org.pl
samorzad2006.monitoringwyborow.pl